List of Past Principals
Sl No.
Name
Date
1
Sarat ch. Sarma
1982-06-26
2
Mahesh ch. Bhuyan
1985-05-28
3
Purna Bordaloi
1987-08-30
4
Kokil Bezbarua
1989-04-26
5
Aurobindo kr Sen
1991-02-24
6
Mrs Jyoti Goswami
1994-02-04
7
Barat Ch Sarma
1998-08-10
8
Pankaj Kr Saha
2004-08-12
Mangaldai Commerce College